วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Individual Final Project

โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
เพื่อเป็นสินค้าคู่แข่งกับกลุ่มทำสมุนไพรบ้านคลองมอญ จังหวัดชัยนาท

ธูปหอมตรา "สินไทย"
(SINTHAI)

ที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557

ที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557

issuu final project

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 7 ธันวาคม 2557


การเรียนการสอนสัปดาห์สุดท้ายเป็นการสอบ Final Project เป็นการแสดงงานรายบุคคล 
โครงการออกแบบออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 

สินค้าคู่แข่ง ธูปหอมตราสินไทย
บรรยากาศการแสดงผลงาน Final Project

 ที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557

 ที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557

ที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557

และทำการสอบในระบบ claroline.info เวลา 20นาที

ที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557

และได้ให้ทำการตอบกระทู้ใน การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ARTD3302,ARTI3314)
เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชา graphic design for packaging โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ที่มา : http://arti3314.blogspot.com/

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผล การเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
2.ด้านความรู้
-ได้ศึกษาหาความรู้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
3.ด้านปัญญา
-รู้จักแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-รู้จักคิดวิเคราะห์กระบวนการออกแบบทางเทคโนโลยี
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
-สามารถนำไปใช้ในการทำงานภายนอกได้จริงและมีประสิทธิภาพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
-ARTD3302 นางสาววิภาวี เครือทอง เลขที่ 21 รหัสนักศึกษา5311322407 กลุ่ม 201
1.เว็บสื่อออกทางอินเตอร์เน็ตบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot
http://artd3302-vipavee.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ
http://issuu.com/vipavee3110/docs/vipavee-artd3302-201-______________/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ในต้นชั่วโมงอาจารย์ได้ให้ทำการสอบปฏิบัติในหัวข้อโจทย์โดยให้ออกแบบกล่องข้าวรัตนาแบบมีหูหิ้วก่อนที่จะถึงเวลาทำการสอบออนไลน์ในระบบคาร์โรไลน์ ให้เวลา 20นาทีเพื่อเป็นการเก็บคะแนน

ที่มา ; วิภาวี เครือทอง, 2557
ทำการสอบปฏิบัติในโจทย์ โดยให้นักศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์"ข้าวรัตนา Rattana Rice"

ออกแบบโลโก้
 ที่มา ; วิภาวี เครือทอง, 2557
ออกแบบ Box Pattern
ที่มา ; วิภาวี เครือทอง, 2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557


อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือในโปรแกรม illustrator ให้ดูการออกแบบแอ๊ปเปิ้ลให้เหมือนกับต้นแบบจริง และแนะนำให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำ

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=K_mEKVsxyrs

**วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สอบในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สอบ Final Project นำเสนองานหน้าช้นเรียนก่อน 18.00น. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

อาจารย์แนะนำการใช้ swatch ในโปรแกรม Illustration สอนการออกแบบลวดลายที่เกี่ยวข้องกับงาน การใช้ฟ้อนต์ การใช้สี การใส่เอฟเฟกต์

อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงาน เป็นกรณีศึกษา


ที่มา : http://www.designcrowd.com/

**สอบวันที่ 30 พฤษจิกายน 2557 สอบออนไลน์ในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติ
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (สอบปลายภาค Final Project)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 19 ตุลาคม 2557

มีการสอบกลางภาคเรียน จัดแสดงงานของแต่ละกลุ่มหน้าห้อง

ในต้นชั่วโมงอาจารย์ให้สอบปฏิบัติ หัวข้อให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์"บ้านคุกกี้"


และอาจารย์ได้เปิดสอบออนไลน์ในระบบ clarolinethai.info ในเวลา 18.00น. เวลาสอบ 15 นาที


บรรยากาศแสดงผลงานการสอบกลางภาคที่มา : วิภาวี เครือทอง, 2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 5 ตุลาคม 2557

อาจารย์ได้อธิบายถึงการใช้โปรแกรม SketchUp เบื้องต้น เป็นการสอนการขึ้นแบบเบื้องต้นอาจารย์ได้อธิบายการส่งงาน (Artwork) ในโฟลเดอร์รายบุคคลที่สร้างไว้ใน Google Drive


ครั้งหน้ามีการสอบกลางภาคใน **วันที่ 19 ตุลาคม 2557**

- สอบ SketchUp และขึ้น Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

- ทำแบบทดสอบใน Claroline

**สัปดาห์หน้าวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ไม่มีการเรียนการสอน (เตรียมสอบ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------